No 25, VGP Srinivasa Nagar, 1st Main Road, Rajakilpakkam, Madambakkam, Chennai, TN 600073, IN

+91 7550240433

NannyKiddiesWorld

Playgroup , Pre-Kg, Jr.Kg & Sr. Kg Teacher Training Academy

Playgroup , Pre-Kg, Jr.Kg & Sr. Kg Teacher Training Academy

Playgroup , Pre-Kg, Jr.Kg & Sr. Kg Teacher Training AcademyPlaygroup , Pre-Kg, Jr.Kg & Sr. Kg Teacher Training Academy

Contact Us

Enquiry Form

Nanny Kiddies World Play and Pre School

NKW Teacher Training Academy

Nanny Kiddies World, No 25, 1st Cross Street, South, Rajakilpakkam, Madambakkam, Chennai, TN 600073, IN

+91 7550240433 nannykiddiesworld@gmail.com

Hours

Monday - Friday: 8:30 PM - 2:30 PM

Saturday: 8.30 AM - 12.30 PM 

Sunday: Closed